Strategische herpositionering Net4s

Na de eerste succesvolle 5 jaar van Net4s vindt momenteel een strategische overweging plaats waarin vanuit de bereikte positie in de markt gekeken wordt hoe de dienstverlening verder geoptimaliseerd en uitgebreid kan worden.
We kijken naar de al ingezette beweging van onze basis diensten, die we veelal als Advies en Regie hebben aangeduid, naar een verbreding waarin we klanten verdergaand ondersteunen. Concrete voorbeelden in dit kader zijn de trajecten op het gebied van datakwaliteitsverbetering, datamigraties en inrichten van de (geo)beheeromgevingen. In de verdere verbreding kijken we naar het verwerken van de (asset) data, zowel de traditionele ontwerp en revisieverwerking, als moderne inwinmethoden als laser scanning, grondradar, drones, foto-technologieën ed.  Ook aan de IT kant zullen we verdere kennis en capaciteit opbouwen om niet alleen te kunnen adviseren maar ook daadwerkelijk oplossingen te kunnen leveren.  Vanuit deze dataverwerking- en informatievoorziening-rol zijn we ook met partijen in gesprek om te komen tot een verdergaande ontzorging op het gebied van de asset informatievoorziening. Concreet kan dan zijn het ondersteunen van de eigen beheerorganisatie, maar ook het volledig uitbesteden van de dataverwerking en informatievoorziening.

In de komende periode zullen we de uitwerking van de plannen voor de nabije toekomst ook via deze site benoemen.

Dienstverlening

Lees verder in algemene flyer dienstverlening Net4s

Aankondiging Xchange4s productlijn

Als spin-off van de vele projecten die Net4s de laatste periode heeft uitgevoerd ter ondersteuning van de datauitwisseling tussen beheerders van complexe infrastructuren en hun ketenpartners, zijn een aantal producten ontstaan.  Onder de noemer Xchange4s zijn de volgende producten beschikbaar:

  • Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer
  • Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data gestructureerd semi-automatisch in GIS komt
  • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
  • Xchange4s Data as a Service levert organisaties de relevante beschikbare externe data op maat zodat deze naadloos in de eigen processen passen

Xchange

Van Xchange4s NLCS Ex&Import  product is een flyer beschikbaar, lees verder…

 

Artikel over Net4s datakwaliteit project gemeente Den Haag

In het vakblad Allicht is een artikel verschenen waarin het project van de gemeente Den Haag om de asseninformatie over hun openbare verlichting significant te verbeteren. Net4s heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door enerzijds de slimme algoritmen en processen te definiëren, en daarnaast de regie over het datakwaliteitstraject  te voeren.

Lees Artikel Allicht 

Artikel over Net4s & Geodan dienst Data as a Service

In GIS Magazine 2015-2 is als afronding van een vierluik over het benutten van externe open data ingegaan op het Data as a Service concept dat Net4s in samenwerking met Geodan heeft ontwikkeld.

Zie publicatie pagina voor het artikel en de andere artikelen in het vierluik.

Zie ook Flyer over het DaaS concept. 

Net4s breidt uit met eerste medewerker!

Op 1 november is Ching Ip in dienst getreden bij Net4s.  Ching werkte al in het datakwaliteit-traject dat Net4s voor de gemeente Den Haag uitvoerde. In dat project is de data over het Openbare verlichtingen netwerk van de stad significant  verbeterd.  Ching heeft daarin uitvoerend meegewerkt in de voorbereiding, gegevensbewerking en nabewerking. Momenteel doet zij de kwaliteitscontrole en managementrapportage van de revisieverwerking die Net4s voor de gemeente Den Haag doet voor Openbare Verlichting.

Ching heeft Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool gestudeerd. Zij zal als consultant en projectleider actief zijn in het groeiend aantal projecten van Net4s, en daarnaast haar kennis over dataverbetertrajecten inzetten in de pre-sales fase.

Drieluik over Net4s visie op datakwaliteit gepubliceerd

In GIS Magazine zijn een drietal artikelen gepubliceerd die samen een drieluik vormen en de visie van Nets op datakwaliteit in combinatie, voor een deel in combinatie met GIS, weergeven.

1: De rol/mogelijkheden van GIS  binnen datakwaliteit verbetertrajecten

Lees artikel: Datakwaliteit verbeteren mbv GIS

 2: De aandacht voor datakwaliteit

.

Lees artikel: Aandacht voor Datakwaliteit

 3: Realiseren datakwaliteit

Lees artikel: Datakwaliteit definiëren

 Zie ook andere publicaties

 

 

Net4s op Spectrum Symposium

Net4s heeft zich 12 september gepresenteerd op het Spectrum Symposium. De visie van Net4s en de bijbehorende dienstverlening werd door de aanwezigen vanuit het OVL werkveld positief ontvangen. Daarbij trok met name de presentatie van de aanpak en (eerste) resultaten van de pilot data opwaarderen voor de OVL van de gemeente Den Haag veel aandacht.

Pilot data OVL opwaarderen gemeente Den Haag

Net4s voert in opdracht van de gemeente Den Haag een pilot uit om de data over de door de gemeente beheerde openbare verlichting op te waarderen. De gegevens over de OVL objecten is in meerdere bestanden opgeslagen en heeft belangrijke gebreken. Data ontbreekt, is beschikbaar van masten die er niet meer zijn, en/of staat verschillend geregistreerd in verschillende bestanden.

Door een combinatie van slimme automatisering, visuele checks op kantoor en waar nodig schouwen in het veld is Net4s er in een relatieve korte doorlooptijd in geslaagd de kwaliteit van de OVL data in het testgebied significant te verhogen. Van ongeveer 33% niet betrouwbare data valt nu minder dan 5% in die categorie.  Na de pilot zal de methodiek voor de gehele gemeente gehanteerd worden.

Nieuw artikel in GIS Magazine

In het 3e nummer van GIS Magazine van dit jaar heeft Net4s via Jan Roodzand een artikel gepubliceerd over de meerwaade van inhoudelijke kenis van een programma manager. Vanuit het blad toegespitst op GIS, maar het betoog past 1-op-1 op de bredere Net4s dienstverlening.  Lees artikel