Ondersteuning BIM-Loket traject: digitale ketensamenwerking netbeheer

Nets4 werkt samen met andere partijen met het BIM-Loket mee aan een traject dat, via het optimaliseren en goede gebruiken van standaarden, de informatie-uitwisseling in de ketensamenwerking van netbeheerders wil optimaliseren.  Onderstaande algemene aankondiging daarvan komt in de BIM-Loket nieuwsbrief van november:

Versnellingsproject standaardisatie digitale ketensamenwerking netbeheer

Nederland staat voor grote opgaven op gebied van ondergrondse infrastructuur. Een combinatie van vervangingsopgaven in de boven- en ondergrond, de energietransitie, klimaatadaptatie en 5G zorgen voor een complexe puzzel. Deze opgaven worden verder bemoeilijkt door beperkte ruimte in de ondergrond, beperkte uitvoeringscapaciteit en een groot aantal betrokken partijen. Dit niveau van complexiteit vraagt om ketensamenwerking, waarbij de onderlinge communicatie en uitwisseling van gegevens van groot belang is. Door te werken met afgesproken normen en standaarden kunnen we uitwisselbaarheid en herbruikbaarheid van informatie bereiken.

Er worden al stappen genomen om tot een goede manier van digitale samenwerking te komen. Denk hierbij aan het Programma Integrale Ketensamenwerking in de Ondergrond (PIKO) en het programma Samenwerken in de Ondergrond (SidO). Deze programma’s bevorderen de samenwerking tussen partijen in de ondergrond.

Het BIM Loket, samen met de stichting Mijn Aansluiting, Movares, Net4s en HCI infra heeft een project geïnitieerd dat aansluit op de bovengenoemde programma’s PIKO en SidO.  Het project geeft  invulling aan de informatiebehoefte van ketenpartners. Het doel is te komen tot een methode voor het samenwerken en uitwisselen van informatie tussen o.a. de netbeheerders, gemeenten, ingenieursbureaus en aannemers gebaseerd op reeds bestaande standaarden en systemen. Hierdoor worden kosten, tijd en moeite op gebied van informatiemanagement bespaard in de keten en wordt een maximale effectiviteit en levensduur uit assets behaald door verlaging van de Total Cost of Ownership (TCO). Het project draagt bij aan de ontwikkeling van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving en het projectvoorstel is door het DigiTeam opgenomen als versnellingsproject hiervan.

De eerste fase van het project (voorbereidingen lopen om begin 2021 te starten) bestaat uit een verkenning van de behoeftes, wensen en mogelijkheden. Specifiek zal een inventarisatie plaatsvinden in welke mate er bij betrokken partijen behoefte en commitment bestaat voor het versnellen van de integrale informatie-uitwisseling. Daarnaast komt er een verkenning wat betreft het integreren van bestaande standaarden als de Nederlandse CAD Standaard (NLCS), het Informatiemodel kabels en leidingen (IMKL), het Presentatiemodel kabels en leidingen (PMKL) en het Digitaal samenwerkingsplatform (DSP) om op deze manier snel effectieve stappen te zetten.

Wil je de digitale samenwerking in de ondergrond bevorderen binnen je eigen organisatie? Zou je graag meedenken met dit initiatief? Of ken je een initiatief dat hierop aansluit? Neem dan contact op met
Aydemir Çetin (aydemir.cetin@movares.nl),
Robbert Ephraim (robbert.ephraim@mijnaansluiting.org) of
Jan Roodzand ( j.roodzand@net4s.nl )

Eerste verkopen KLIC Import

Na de introductie van het nieuwste product in onze Xchange4s suite:  KLIC Import op het Esri congres afgelopen september, hebben we ons in veel interesse mogen verheugen. De eerste bedrijven hebben de tool tegen de huidige introductieprijs  aangeschaft en inmiddels zijn de eerste gebruikers er al mee aan de slag. We zien het aantal bedrijven dat via deze plug-in eenvoudig de KLIC meldingen in de eigen ArcGIS omgeving kunnen inzien gestaag groeien.  Op verzoek van grotere organisaties hebben we naast de named versie inmiddels ook de mogelijkheid gecreëerd om via concurrent use de tool in te zetten.

Het product kan via onderstaand bestelformulier tegen de introductieprijs eenvoudig besteld worden:

KLIC Import bestellen

Net4s sluit aan bij het Esri Partner Network als Silver-partner

April 2019: Net4s treedt toe tot het Esri Partner Network als Silver-partner. Het partnerschap richt zich op het ondersteunen utility-organisaties met verschillende diensten rondom de asset informatievoorziening.

Net4s adviseert over de inrichting van de asset informatievoorzieningen en ontzorgt organisaties bij de implementatie en optimalisatie hiervan. De Net4s-expertise op het gebied van data-migratie en kwaliteitsborging is onderscheidend. GIS vormt binnen informatie-architectuur een belangrijke basis. Net4s zet het ArcGIS-platform in als geavanceerde oplossing om de assets van bijvoorbeeld nutsbedrijven of gemeenten in kaart te brengen, te monitoren en te managen.

Dimitry Dekker, mede-directeur van Net4s ziet veel potentie in de intensivering van de samenwerking met Esri. “De richting waarin ArcGIS groeit, sluit erg goed aan bij de ontwikkelingen in onze klantenkring en biedt uitstekende mogelijkheden voor het realiseren van passende oplossingen voor asset informatievoorziening. Met dit partnership willen we ons diensten- en productenaanbod verder versterken.”

Jort Engels, partnermanager van Esri Nederland, is enthousiast over het nieuwe partnership: “Net4s is een organisatie met rijke domeinkennis en ervaring in het utility-domein. De (technische) adviseurs binnen Net4s zijn al langere tijd werkzaam bij diverse utility bedrijven, zowel in Water, Gas en Electra. Daarnaast vindt er al langere tijd kennisuitwisseling plaats tussen Esri en Net4s over onder meer de ArcGIS-extensie UNM. Binnen het partnership focust Net4s zich op (technische) consultancy rondom de planvorming, implementatie en beheer van ArcGIS-technologie en Esri Nederland op de verkoop en onderhoud van ArcGIS. Daarmee vullen we elkaar prima aan. Naast technisch hoogwaardige consultancy, levert Net4s met tooling als ‘NLCS Ex&Import’ en ‘Auto Publisher’ een prima aanvulling op bestaande technologie.”

Succesvolle presentatie Xchange4s NLCS Ex&Import op Esri Utility Event 15 nov 2018

Op het druk bezochte Esri Utility Event in de Jaarbeurs op 15 november 2018 heeft Dimitry Dekker vanuit Net4s een presentatie verzorgd over ons Xchange4s NLCS Ex&Import.  Hij schetste de context van de samenwerking tussen  de netbeheerder en de aannemer en het belang van een gestructureerde gegevensuitwisseling tussen beiden (en evt. externe ingenieursbureaus die ook vaak een rol in de keten hebben). Deze gegevensuitwisseling is relatief complex omdat het ook een overgang vanuit een GIS-omgeving naar een CAD-omgeving betreft.

Vanuit de ambitie van het werkveld om meer gestandaardiseerd te werken is het Net4s product gebaseerd op de NederLandse Cad Standaard. Daarmee kunnen de verschillende aannemers op een gelijke wijze werken voor een beheerder, en omgekeerd kunnen de aannemers op eenzelfde wijze werken voor verschillende net/infra beheerders.

Dimitry heeft de presentatie ondersteund met een live demo waarin hij de (Esri) GIS omgeving van de beheerder, de NLCS gebaseerde CAD omgeving van een aannemer en de uitwisseling van informatie kon (aan)tonen.  De aanpassingen in het CAD bestand na de export, kwamen probleemloos terug en konden direct in de beheerder GIS omgeving ingelezen worden!  Naar aanleiding van de presentatie zijn verschillende contacten met geinteresseerde organisaties aanwezig op het evenement  gelegd.

Hier kan de presentatie van Dimitry ingezien worden:

Esri Util 2018

Strategische herpositionering Net4s

Na de eerste succesvolle 5 jaar van Net4s vindt momenteel een strategische overweging plaats waarin vanuit de bereikte positie in de markt gekeken wordt hoe de dienstverlening verder geoptimaliseerd en uitgebreid kan worden.
We kijken naar de al ingezette beweging van onze basis diensten, die we veelal als Advies en Regie hebben aangeduid, naar een verbreding waarin we klanten verdergaand ondersteunen. Concrete voorbeelden in dit kader zijn de trajecten op het gebied van datakwaliteitsverbetering, datamigraties en inrichten van de (geo)beheeromgevingen. In de verdere verbreding kijken we naar het verwerken van de (asset) data, zowel de traditionele ontwerp en revisieverwerking, als moderne inwinmethoden als laser scanning, grondradar, drones, foto-technologieën ed.  Ook aan de IT kant zullen we verdere kennis en capaciteit opbouwen om niet alleen te kunnen adviseren maar ook daadwerkelijk oplossingen te kunnen leveren.  Vanuit deze dataverwerking- en informatievoorziening-rol zijn we ook met partijen in gesprek om te komen tot een verdergaande ontzorging op het gebied van de asset informatievoorziening. Concreet kan dan zijn het ondersteunen van de eigen beheerorganisatie, maar ook het volledig uitbesteden van de dataverwerking en informatievoorziening.

In de komende periode zullen we de uitwerking van de plannen voor de nabije toekomst ook via deze site benoemen.

Dienstverlening

Lees verder in algemene flyer dienstverlening Net4s

Aankondiging Xchange4s productlijn

Als spin-off van de vele projecten die Net4s de laatste periode heeft uitgevoerd ter ondersteuning van de datauitwisseling tussen beheerders van complexe infrastructuren en hun ketenpartners, zijn een aantal producten ontstaan.  Onder de noemer Xchange4s zijn de volgende producten beschikbaar:

  • Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer
  • Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data gestructureerd semi-automatisch in GIS komt
  • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
  • Xchange4s Data as a Service levert organisaties de relevante beschikbare externe data op maat zodat deze naadloos in de eigen processen passen

Xchange

 

 

 

Van Xchange4s NLCS Ex&Import  product is een flyer beschikbaar, lees verder…

 

Artikel over Net4s datakwaliteit project gemeente Den Haag

In het vakblad Allicht is een artikel verschenen waarin het project van de gemeente Den Haag om de asseninformatie over hun openbare verlichting significant te verbeteren. Net4s heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door enerzijds de slimme algoritmen en processen te definiëren, en daarnaast de regie over het datakwaliteitstraject  te voeren.

Lees Artikel Allicht 

Net4s breidt uit met eerste medewerker!

Op 1 november is Ching Ip in dienst getreden bij Net4s.  Ching werkte al in het datakwaliteit-traject dat Net4s voor de gemeente Den Haag uitvoerde. In dat project is de data over het Openbare verlichtingen netwerk van de stad significant verbeterd. Ching heeft daarin uitvoerend meegewerkt in de voorbereiding, gegevensbewerking en nabewerking. Momenteel doet zij de kwaliteitscontrole en managementrapportage van de revisieverwerking die Net4s voor de gemeente Den Haag doet voor Openbare Verlichting.

Ching heeft Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool gestudeerd. Zij zal als consultant en projectleider actief zijn in het groeiend aantal projecten van Net4s, en daarnaast haar kennis over dataverbetertrajecten inzetten in de pre-sales fase.