Net4s sluit aan bij het Esri Partner Network als Silver-partner

April 2019: Net4s treedt toe tot het Esri Partner Network als Silver-partner. Het partnerschap richt zich op het ondersteunen utility-organisaties met verschillende diensten rondom de asset informatievoorziening.

Net4s adviseert over de inrichting van de asset informatievoorzieningen en ontzorgt organisaties bij de implementatie en optimalisatie hiervan. De Net4s-expertise op het gebied van data-migratie en kwaliteitsborging is onderscheidend. GIS vormt binnen informatie-architectuur een belangrijke basis. Net4s zet het ArcGIS-platform in als geavanceerde oplossing om de assets van bijvoorbeeld nutsbedrijven of gemeenten in kaart te brengen, te monitoren en te managen.

Dimitry Dekker, mede-directeur van Net4s ziet veel potentie in de intensivering van de samenwerking met Esri. “De richting waarin ArcGIS groeit, sluit erg goed aan bij de ontwikkelingen in onze klantenkring en biedt uitstekende mogelijkheden voor het realiseren van passende oplossingen voor asset informatievoorziening. Met dit partnership willen we ons diensten- en productenaanbod verder versterken.”

Jort Engels, partnermanager van Esri Nederland, is enthousiast over het nieuwe partnership: “Net4s is een organisatie met rijke domeinkennis en ervaring in het utility-domein. De (technische) adviseurs binnen Net4s zijn al langere tijd werkzaam bij diverse utility bedrijven, zowel in Water, Gas en Electra. Daarnaast vindt er al langere tijd kennisuitwisseling plaats tussen Esri en Net4s over onder meer de ArcGIS-extensie UNM. Binnen het partnership focust Net4s zich op (technische) consultancy rondom de planvorming, implementatie en beheer van ArcGIS-technologie en Esri Nederland op de verkoop en onderhoud van ArcGIS. Daarmee vullen we elkaar prima aan. Naast technisch hoogwaardige consultancy, levert Net4s met tooling als ‘NLCS Ex&Import’ en ‘Auto Publisher’ een prima aanvulling op bestaande technologie.”

Succesvolle presentatie Xchange4s NLCS Ex&Import op Esri Utility Event 15 nov 2018

Op het druk bezochte Esri Utility Event in de Jaarbeurs op 15 november 2018 heeft Dimitry Dekker vanuit Net4s een presentatie verzorgd over ons Xchange4s NLCS Ex&Import.  Hij schetste de context van de samenwerking tussen  de netbeheerder en de aannemer en het belang van een gestructureerde gegevensuitwisseling tussen beiden (en evt. externe ingenieursbureaus die ook vaak een rol in de keten hebben). Deze gegevensuitwisseling is relatief complex omdat het ook een overgang vanuit een GIS-omgeving naar een CAD-omgeving betreft.

Vanuit de ambitie van het werkveld om meer gestandaardiseerd te werken is het Net4s product gebaseerd op de NederLandse Cad Standaard. Daarmee kunnen de verschillende aannemers op een gelijke wijze werken voor een beheerder, en omgekeerd kunnen de aannemers op eenzelfde wijze werken voor verschillende net/infra beheerders.

Dimitry heeft de presentatie ondersteund met een live demo waarin hij de (Esri) GIS omgeving van de beheerder, de NLCS gebaseerde CAD omgeving van een aannemer en de uitwisseling van informatie kon (aan)tonen.  De aanpassingen in het CAD bestand na de export, kwamen probleemloos terug en konden direct in de beheerder GIS omgeving ingelezen worden!  Naar aanleiding van de presentatie zijn verschillende contacten met geïnteresseerde organisaties aanwezig op het evenement  gelegd.

Hier kan de presentatie van Dimitry ingezien worden:

Esri Util 2018

Strategische herpositionering Net4s

Na de eerste succesvolle 5 jaar van Net4s vindt momenteel een strategische overweging plaats waarin vanuit de bereikte positie in de markt gekeken wordt hoe de dienstverlening verder geoptimaliseerd en uitgebreid kan worden.
We kijken naar de al ingezette beweging van onze basis diensten, die we veelal als Advies en Regie hebben aangeduid, naar een verbreding waarin we klanten verdergaand ondersteunen. Concrete voorbeelden in dit kader zijn de trajecten op het gebied van datakwaliteitsverbetering, datamigraties en inrichten van de (geo)beheeromgevingen. In de verdere verbreding kijken we naar het verwerken van de (asset) data, zowel de traditionele ontwerp en revisieverwerking, als moderne inwinmethoden als laser scanning, grondradar, drones, foto-technologieën ed.  Ook aan de IT kant zullen we verdere kennis en capaciteit opbouwen om niet alleen te kunnen adviseren maar ook daadwerkelijk oplossingen te kunnen leveren.  Vanuit deze dataverwerking- en informatievoorziening-rol zijn we ook met partijen in gesprek om te komen tot een verdergaande ontzorging op het gebied van de asset informatievoorziening. Concreet kan dan zijn het ondersteunen van de eigen beheerorganisatie, maar ook het volledig uitbesteden van de dataverwerking en informatievoorziening.

In de komende periode zullen we de uitwerking van de plannen voor de nabije toekomst ook via deze site benoemen.

Dienstverlening

Lees verder in algemene flyer dienstverlening Net4s

Aankondiging Xchange4s productlijn

Als spin-off van de vele projecten die Net4s de laatste periode heeft uitgevoerd ter ondersteuning van de datauitwisseling tussen beheerders van complexe infrastructuren en hun ketenpartners, zijn een aantal producten ontstaan.  Onder de noemer Xchange4s zijn de volgende producten beschikbaar:

  • Xchange4s NLCS export voor gestructureerd aanleveren bestaande situatie en globaal plan van beheerder naar engineer/aannemer
  • Xchange4s NLCS import zorgt dat as-built data gestructureerd semi-automatisch in GIS komt
  • Xchange4s Migratie Manager ondersteunt de Net4s methodiek om (grootschalige) data migraties uit te voeren Migratie Mapper ondersteunt complexe mapping van de geo- en andersoortige databases
  • Xchange4s Data as a Service levert organisaties de relevante beschikbare externe data op maat zodat deze naadloos in de eigen processen passen

Xchange

 

 

 

Van Xchange4s NLCS Ex&Import  product is een flyer beschikbaar, lees verder…

 

Artikel over Net4s datakwaliteit project gemeente Den Haag

In het vakblad Allicht is een artikel verschenen waarin het project van de gemeente Den Haag om de asseninformatie over hun openbare verlichting significant te verbeteren. Net4s heeft daar een belangrijke rol in gespeeld door enerzijds de slimme algoritmen en processen te definiëren, en daarnaast de regie over het datakwaliteitstraject  te voeren.

Lees Artikel Allicht 

Artikel over Net4s & Geodan dienst Data as a Service

In GIS Magazine 2015-2 is als afronding van een vierluik over het benutten van externe open data ingegaan op het Data as a Service concept dat Net4s in samenwerking met Geodan heeft ontwikkeld.

Zie publicatie pagina voor het artikel en de andere artikelen in het vierluik.

Zie ook Flyer over het DaaS concept. 

Net4s breidt uit met eerste medewerker!

Op 1 november is Ching Ip in dienst getreden bij Net4s.  Ching werkte al in het datakwaliteit-traject dat Net4s voor de gemeente Den Haag uitvoerde. In dat project is de data over het Openbare verlichtingen netwerk van de stad significant  verbeterd.  Ching heeft daarin uitvoerend meegewerkt in de voorbereiding, gegevensbewerking en nabewerking. Momenteel doet zij de kwaliteitscontrole en managementrapportage van de revisieverwerking die Net4s voor de gemeente Den Haag doet voor Openbare Verlichting.

Ching heeft Bedrijfseconomie aan de Haagse Hogeschool gestudeerd. Zij zal als consultant en projectleider actief zijn in het groeiend aantal projecten van Net4s, en daarnaast haar kennis over dataverbetertrajecten inzetten in de pre-sales fase.

Drieluik over Net4s visie op datakwaliteit gepubliceerd

In GIS Magazine zijn een drietal artikelen gepubliceerd die samen een drieluik vormen en de visie van Nets op datakwaliteit in combinatie, voor een deel in combinatie met GIS, weergeven.

1: De rol/mogelijkheden van GIS  binnen datakwaliteit verbetertrajecten

Lees artikel: Datakwaliteit verbeteren mbv GIS

 2: De aandacht voor datakwaliteit

.

Lees artikel: Aandacht voor Datakwaliteit

 3: Realiseren datakwaliteit

Lees artikel: Datakwaliteit definiëren

 Zie ook andere publicaties

 

 

Net4s op Spectrum Symposium

Net4s heeft zich 12 september gepresenteerd op het Spectrum Symposium. De visie van Net4s en de bijbehorende dienstverlening werd door de aanwezigen vanuit het OVL werkveld positief ontvangen. Daarbij trok met name de presentatie van de aanpak en (eerste) resultaten van de pilot data opwaarderen voor de OVL van de gemeente Den Haag veel aandacht.