4s benadering

De 4s benadering vormt het framework van de dienstverlening van Net4s. Het bestrijkt de relevante aandachtsgebieden en ondersteunt de communicatie naar de opdrachtgever en betrokkenen binnen de organisatie en/of het programma.

De 4s benadering onderkend de volgende aandachtsgebieden:

Strategie

De benadering op hoofdlijnen. Daarin stelt Net4s  met de directie de scope van het traject, de te bereiken doelen en daarbij geldende randvoorwaarden vast. De uitgewerkte strategie vormt de basis voor het sturen en monitoren van de stappen binnen het gehele traject. De strategie heeft betrekking op de drie onderliggende invalshoeken die hierna zijn beschreven. Tevens worden de daarbinnen onderkende processen (zie Tricycli concept) vanuit de strategie afgebakend en in de uitvoering aangestuurd. Door de blauwdruk die op dit niveau ontstaat, is het gehele traject om de asset data op orde te maken en te houden transparant voor alle betrokkenen.

Scan status quo

De Scan vormt uitvoerend eerste stap. Het vaststellen van de beginsituatie, wat zijn de behoeften van de organisatie, waar ervaart zij knelpunten, welke data is waar beschikbaar, wie is hoe betrokken bij het beheren en gebruiken van de asset informatie. Via (een combinatie van) verschillende trajecten ontstaat dit beeld, zie voor meer detail ook de beschreven diensten en de verschillende concrete scans.


S
tructureren

Vanuit de doelstelling in de Strategie en de resultaten uit de Scan fase, definieert deze stap de gewenste asset informatievoorziening. Het eindplaatje staat daarbij centraal. Welke data is belangrijk, aan welke eisen moet deze voldoen, wie is voor welke onderdelen verantwoordelijk, hoe ontsluiten we deze data voor de belanghebbende managers en gebruikers.
Dit proces definieert ook de weg om van de geïnventariseerde status quo te komen tot dit eindplaatje. Welke data moeten we hoe converteren, welke data ontbreekt en gaan we hoe verzamelen, welke informatiesystemen zijn daarbij nodig, welke expertise en hoeveel capaciteit vraagt dit proces. In het converteren van de data maakt Net4s gebruik van bewezen statistische methoden. Lees meer . . .

Stabiliseren

Op basis van de gedefinieerde structuur is direct aandacht voor de borging van het eindplaatje binnen de organisatie. Hierin spelen organisatorische aspecten een belangrijke rol. Wie krijgen te maken met de asset data verwerking, welke procedures zijn nodig, welke kennis moeten gebruikers hebben, wie ondersteunt de processen en wie de informatiesystemen (functioneel en technisch). Doel is om zodra het Structurerings proces is afgerond ook als organisatie klaar te zijn om het gewenste en vereiste datakwaliteitsniveau te handhaven. Daarbij is het ook van belang periodieke Quality Controle momenten in te bouwen. Deze zijn desgewenst door Net4s uit te voeren.

Zie ook diensten 4s benadering waarin de activiteiten en rollen verder zijn uitgewerkt.