Projecten

Asset data is continue onderhevig aan veranderingen. Bij die projecten is de aansluiting met de operationele asset informatievoorziening van groot belang. Bij de start het aanreiken van de as-is situatie om het project direct effectief te kunnen starten. Bij de afronding (van een fase) het terugkoppelen van de as-built informatie zodat de data blijvend op orde is.

Context

De infrastructuur zal vanuit nieuwe business behoeften en/of de noodzaak tot vervanging of aanpassing regelmatig wijzigen. Dit resulteert in projecten van verschillende omvang die allen assets toevoegen, muteren of amoveren.

Plan

In die situaties is het van belang dat de projecten initieel de juiste data vanuit de asset informatievoorziening aangereikt krijgen. Daarmee krijgen zij de as-is situatie goed in beeld. Zo mogelijk nog belangrijker is het dat tijdens dergelijke projecten,  en zeker bij de afronding ervan, men zorgt dat alle gewijzigde asset data met de juiste kwaliteit weer beschikbaar komt voor de centrale asset informatievoorziening. Alleen dan is het doel “data op orde houden” te handhaven. In de planfase van dergelijke projecten is het zaak het projectteam te ondersteunen in het opstellen van een blauwdruk voor deze asset data / ICT gerelateerde aspecten.

As-is data

Bij de aanvang van het project zal de goed ingerichte asset data omgeving een groot voordeel opleveren. De informatie over de bestaande situatie is gestructureerd te leveren aan het projectteam. Daar waar aanvullende informatie nodig is kunnen we die via moderne technieken inwinnen en integreren in de bestaande informatiesystemen. Ook tijdens een project is het mogelijk informatie over de voortgang te verzamelen en in de systemen op te nemen.

Inrichten project ICT

Het project benut waar mogelijk de bestaande informatiesystemen van de organisatie. Door deze zo in te richten dat ook projectteams, met in- en externe medewerkers, hier gebruik van kunnen maken bereikt de organisatie niet alleen efficiency en effectiviteits voordelen maar ook een betere asset data kwaliteit. Net4s kan hier in adviseren en waar zinvol ondersteunende functies op dit gebied invullen binnen een projectteam.

Data & Kennisuitwisseling

Naast het leveren van de concrete asset-data kan de organisatie het projectteam ook ondersteunen door de kennis over deze data en de rol ervan binnen de operationele processen van de organisatie in te brengen. Veelal ontstaan de structuren van de later voor het operationeel gebruik en beheer van de infrastructuur cruciale data juist in de (nieuwbouw) projectfase. Hier is dus een wereld te winnen als we projecten niet als geïsoleerde activiteiten beschouwen maar als integraal onderdeel van de levenscyclus van de assets.

De combinatie van “Operationeel gebruik” en “Projecten” vormt de structurele basis voor een organisatie op het moment dat de data eenmaal op orde is. Zowel qua kennis als qua data zal een continue uitwisseling tussen de processen plaats vinden tijdens een project.

As-built data

Bij de projectafronding is het van evident belang dat de asset data over de nieuwe onderdelen van de infrastructuur op een juiste wijze in de operationele asset informatievoorziening van de organisatie komt. Om dit te structureren zijn bij de aanvang van een project duidelijke afspraken gemaakt over de wijze waarop het project welke data op welke wijze dient aan te leveren.

Net4s kan in de inrichting van projecten vanuit haar visie op asset datakwaliteit een adviserende en waar zinvol uitvoerend ondersteunende rol invullen.