Diensten

De Net4s diensten  en producten richten zich op het brede werkveld van asset informatie management:

Net4s heeft zich qua dienstverlening doorontwikkeld tot een organisatie die in het volgende werkveld diensten aanbiedt:

  • Adviseren opdrachtgever in de breedste zin van het woord
  • Project- en interim management
  • Realisatie en beheer ICT oplossingen binnen asset-informatievoorziening
  • Asset dataverwerking op traditionele wijze en op basis van moderne inwin en verwerkingstechnologieën

Partner met kennis van zaken

Vanuit de ambitie de opdrachtgever te ontzorgen bestaat de primaire dienstverlening uit het inbrengen van kennis en management skills. De kennis richt zich enerzijds op de affiniteit die Net4s experts hebben met complexe infrastructuren, ervaring die zij hebben opgedaan in vele projecten. Anderzijds op de specifieke know-how over alle facetten die binnen een kwaliteitverbetering proces voor asset data komen kijken.

Partner met een krachtig netwerk

Net4s ontleent haar naam aan de “net force”  die door de samenwerking met complementaire organisatie aan opdrachtgevers is te bieden. Vanuit de ruime ervaring van de initiatiefnemers is ook een breed netwerk ontstaan. Organisaties die met enthousiasme op het Net4s initiatief reageren en de samenwerking voor de ambitieuze doelstellingen graag aangaan. Zie ook de subpagina samenwerken partners.
Met deze partners is Net4s ook in staat de voor de kwaliteitstrajecten benodigde externe capaciteit te leveren.

Ondersteuning 4s benadering

Op basis van de combinatie kennis en regievoering, en met ondersteuning van partners waar dit toegevoegde waarde levert, ondersteunt Net4s de opdrachtgever in alle fasen van het traject in. Vanuit de in de 4s benadering beschreven aandachtsgebieden bestaat deze inzet uit advies toegespitst op de in die fase relevante onderwerpen, en in alle fasen een adequate regievoering. Daarbij zijn voor de initiële fasen een viertal scans ontwikkeld. Lees verder …

Een veelheid aan rollen

Binnen een kwaliteitsverbeterproject is in de verschillende fasen voor de verschillende aandachtsgebieden een breed scala aan expertise nodig. Binnen de organisatie van de opdrachtgevers zijn dat de managers (opdrachtverstrekking, beschikbaar stellen medewerkers & middelen, programmasturing), materiedeskundigen, ICT-ers zowel functioneel als technisch, experts op het gebied van QA en processen/procedures,…)
Vanuit Net4s vertaalt de advisering zich naar rollen als management advies, expert asset data management, ICT-architect, specialist inwinnen data, specialist dataconversie, specialisten ERP, DMS, GIS, systeem ontwerper ICT toepassingen, specialist testen, adviseur ICT-beheer, docenten.
De regierol betekent dat er afhankelijk van de omvang van een opdracht sprake zal zijn van een account manager vanuit Net4s om de commerciële en inhoudelijke afspraken te bewaken, een programma manager en (deel)projectleiders. Het is veelal tevens zinvol de rol van projectsecretariaat in te vullen.  Lees verder …. 

Verschillende regimes voor opdrachten

Gestructureerde aanpak

In het uitvoeren van opdrachten is transparantie een belangrijk onderdeel van de Net4s dienstverlening. Het verrassen van opdrachtgevers blijft wat ons beperkt tot wat in het Engels “exceeding expectations” heet. Om dat te realiseren is een gestructureerde aanpak uitgewerkt. Daarbinnen maakt Net4s duidelijke afspraken met de opdrachtgever. Door een duidelijke fasering is per fase concreet aan te gegeven welke inspanning/investering ermee gemoeid gaat. Op basis van het beeld dat de scans opleveren is ook voor het totale traject een raming op te stellen.

Risicodragend en nacalculatie

Voor de concrete dienstverlening maken opdrachtgever en Net4s concrete afspraken over de scope van de werkzaamheden, de verwachte doorlooptijd, de in te zetten expertise en de bijbehorende kosten. Voor binnen de scope goed af te bakenen onderdelen is Net4s ook bereid een risicodragende aanbieding te maken. Andere onderdelen gaan op basis van nacalculatie. Als onderdeel van de programma management methodiek (Protea) kan de opdrachtgever de voortgang qua planning en kosten steeds volgen.

Inzet derden

Voor het betrekken van derden in het kader van de dienstverlening van Net4s zijn twee scenario’s mogelijk
– Dienstverlening via, en onder eindverantwoordelijkheid van Net4s;
– Opdrachtgever huurt partij rechtstreeks in, daarbij kan Net4s namens de opdrachtgever de aansturing en kwaliteitscontrole van de werkzaamheden uitvoeren.