4s benadering, advies & regie

Binnen de 4s benadering levert Net4s inhoudelijk haar advies- en ontwerpdiensten, Vanuit de regierol tevens het programma management en/of  de (deel)projectleiding.

De dienstverlening binnen de Net4s benadering richt zich op het inzetten van de kennis van de Net4s experts op het gebied van asset data, de bijbehorende ICT-infrastructuur en organisatie. In het kader van de “ontzorg ambitie”kan de Net4s tevens de regie rol oppakken, geconcretiseerd in de rol van programma manager of project leider.  Op deze pagina geven we in aanvulling op de inleiding op de pagina 4s Benadering een verdere invulling van de onderkende deelgebieden:

Strategie

Op management niveau een beeld schetsten van de voor de bedrijfsvoering van de organisatie benodigde asset informatievoorziening. Waar de organisatie staat (scan management overview) en op welke wijze het kwaliteittraject de gewenste situatie kan realiseren. Op dit niveau is voortdurend inzicht in de voortgang, eventuele knelpunten en/of van het management gevraagde besluitvorming. De adviesdiensten resulteren in adviesrapporten en een voortgangsrapportage met waar relevant aanbevelingen.

Scan status quo:

De feitelijke start van het traject, waarbinnen op basis van de initiële afstemming op strategisch niveau een “nul-meting”plaats vindt. Net4s onderkent 4 verschillende maar onderling samenhangende scans (zie  ook 4s scans):

 • Management Overview
 • Asset Data
 • ICT-Infrastructuur
 • Organisatie

Structuren:

Deze fase vormt feitelijk de kern van de Net4s dienstverlening. Op basis van de ontwikkelde visie en het beeld vanuit de status quo starten verschillende trajecten. Daarin voeren adviseurs en ontwerpers van Net4s analyses uit die resulteren in adviesrapporten en ontwerpen:

 • Asset data structurering, welke data willen we volgens welk model waarin gaan vastleggen en beheren. Welke evt. externe standaarden spelen daarbij een rol, hoe sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen als de basisregistraties.
  Deze structuur beschrijft het beoogde einddoel en definieert daarmee het “doel” van de data op orde cyclus. Deze vormt daarmee tevens de basis van zowel de”operationeel gebruik”  als ook de “projecten” cyclus;
 • ICT-Infrastructuur, op welke wijze zal het definitieve applicatie landschap vorm krijgen? Onder welke architectuur? Welke bestaande systemen kunnen daarin een plek vinden? Welke nieuwe zijn eventueel  nodig? Is daartoe eventueel een selectietraject gewenst? In dit traject betrekt Net4s ICT-experts om een juiste “diagnose” te stellen.
 • “Data op orde”  iteraties, het structureren, waarnodig converteren en/of verzamelen en voor de eerste keer invoeren van de asset data die voor de bedrijfsvoering noodzakelijk is. Dit vraagt specialistische kennis van bestaande systemen soms met een geheel eigen opslag structuur, maar ook van technologie om op een slimme en efficiënte wijze ontbrekende data te verzamelen en in te voeren. In nauwe samenwerking met de deskundigen van de opdrachtgever zet Net4s hier adviseurs en dataspecialisten in.
 • Programmatuur, is specifieke programmatuur vereist ten behoeve van het conversietraject of t.b.v. het structureel gebruik van de asset data.
 • Organisatie, wat is nodig voor de “data op orde” iteraties? Welke expertise moet daarvoor, wanneer  beschikbaar/vrijgemaakt zijn? Vanuit Nets4 geven de adviseurs in de context van de structureringsactiviteiten hier concrete adviezen.

Stabiliseren:

Het borgen van de verbeteringen in asset data en ICT-infrastructuur binnen  de organisatie:

 • Organiseren: Wat is nodig om de ICT-omgeving structureel in te richten? Wat om deze vervolgens gestructureerd te kunnen beheren? Welke opleidingen zijn daar evt. bij nodig?
 • Procedures: Welke afspraken dienen betrokkenen binnen de organisatie te maken rondom het beheren en gebruiken van de data. Op welke wijze borgen we het  volgen van de procedures en nakomen van de afspraken.

Vanuit Nets4 doen de adviseurs met kennis van de processen rondom de dataverwerking en de ICT-infrastructuur de organisatie hier concrete voorstellen.