Rollen

Binnen de onderkende fasen vult Net4s verschillende rollen in. De hoofdrollen zijn die van adviseur en regievoerder. Daarbinnen zijn deelfuncties te onderkennen die Net4s in nauwe samenspraak met de opdrachtgever kan invullen.

Overzicht

Kwaliteitsverbetertrajecten van asset data vragen, afhankelijk van de omvang van het traject, een grote verscheidenheid aan rollen. Dit zowel aan de zijde van de organisatie van de opdrachtgevers, als bij het Net4s team. Zoals aangegeven op de pagina samenwerken zijn in het Net4s team ook  partners met specialistische kennis opgenomen. Onderstaand schema bevat een overzicht van mogelijke rollen:

Advies

Binnen de adviesfunctie aan de opdrachtgever onderkent Net4s de volgende rollen die afhankelijk van de specifieke situatie al dan niet noodzakelijk zijn:

Management advies

Een (sr) management adviseur heeft een belangrijke inbreng in de strategie aspecten van een kwaliteitsverbetertraject. Deze adviseur kent de processen van de opdrachtgever en weet ook welke externe invloeden hierop van invloed zijn. Op basis van deze kennis maakt de adviseur een plan van aanpak en zal, veelal via de management overview scan, een blauwdruk voor het kwaliteitsverbetertraject opstellen. In de uitvoering ervan is de adviseur belangrijk om de samenhang tussen de onderdelen te bewaken, de kwaliteit van de werkzaamheden te monitoren en waar nodig bij te sturen. De (sr) management adviseur is de rechterhand  voor de opdrachtgever en de programmamanager van Net4s.

Inhoudelijk advies

In de verdere uitwerking zijn verschillende expertises van belang. De kennisvelden betreffen de asset data, het inwinnen en converteren ervan, verschillende ICT aspecten zowel rondom het ontwerpen als de implementatie van de verschillende omgevingen en de organisatorische aandachtsvelden. Net4s beschikt over mensen met deze expertise.

Van meerdere markten thuis

De adviseurs en consultants van Net4s hebben veelal een bredere achtergrond. Naast affiniteit met het werkveld van de opdrachtgever kunnen zij op het gebied van verschillende discipline adviseren. Ook is het, indien de schaal van het traject dit toe laat, vaak praktisch om de rol van management advies te combineren met de rol van programma manager.

Regie

Het uitvoeren van datakwaliteitstrajecten vraagt door de veelheid aan activiteiten en disciplines een gedegen programma management. Net4s beschikt over ervaren programma managers en (deel) projectleiders die dergelijke trajecten vaker voor handen hebben gehad. Zij hebben ervaring op dit gebied opgedaan binnen organisaties die complexe infrastructuren beheren en vanuit die achtergrond de opdrachtgever terzijde kunnen staan.

Indien gewenst kanNet4s tevens interim managers leveren. Zij kunnen een rol in het verandermanagement spelen binnen de organisatie. Ook kunnen zij vacante posities invullen die al dan niet vanwege het programma zijn ontstaan.

Het sluitstuk van de regievoering vormt de kwaliteitscontrole. Deze rol is een onderdeel van de projectorganisatie. Daarnaast kan Net4s namens de opdrachtgever de kwaliteitscontrole als onafhankelijke functie invullen.